Doppelnippel   Nr. 280

  Abmessung

Preis

schwarz

Preis

verzinkt

   1/4" 1,65 2,05
   3/8" 1,90 2,35
   1/2" 1,00 1,25
   3/4" 1,35 1,65
   1" 1,85 2,35
   1 1/4" 3,15 4,00
   1 1/2" 3,75 4,60
   2" 6,75 8,45
   2 1/2" 11,80 14,75
   3" 14,30 17,80
   4" 51,80 64,65
BACK.gif (1117 bytes) BACK.gif (1117 bytes) HOME


Impressum