Stopfen   Nr. 290

  Abmessung

Preis

schwarz

Preis

verzinkt

   1/4" 0,95 1,15
   3/8" 0,85 1,00
   1/2" 0,85 1,00
   3/4" 1,05 1,30
   1" 1,25 1,50
   1 1/4" 2,15 2,70
   1 1/2" 2,80 3,35
   2" 4,90 6,15
   2 1/2" 10,25 12,85
   3" 13,30 16,60
   4" 23,50 29,40
BACK.gif (1117 bytes) BACK.gif (1117 bytes) HOME


Impressum